Educació Primària

Primària a la nostra escola

L’Educació Primària va dels 6 als 12 anys. Comprèn sis cursos acadèmics i s’estructura en tres cicles de dos cursos cadascun:

 

 

• Cicle inicial 1r i 2n , de 6 a 8 anys.
• Cicle mitjà 3r i 4t, de 8 a 10 anys.
• Cicle superior 5è i 6è, de 10 a 12 anys.

 

 

La finalitat de l’Educació Primària és el desenvolupament de les capacitats de l’alumne per tal d’adquirir les competències bàsiques que li permetin desenvolupar-se a nivell personal, social i intel·lectual. Per tant, oferir oportunitats d’aprenentatge amb metodologies actives que situïn a l’alumne en el centre i que fomentin la seva iniciativa, autonomia i creativitat. Som una escola propera i acollidora que respecta la individualitat de cadascun dels nens, que afavoreix el diàleg i que té com a eixos prioritaris l’educació en valors i el respecte.

Intel·ligències Múltiples

La nostra metodologia es basa en la teoria de les Intel·ligències Múltiples. Entenem que cada alumne aprèn d’una manera diferent i que cal enfocar el currículum contemplant les diferents maneres d’aprendre potenciant les fortaleses i contribuint al desenvolupament de totes les intel·ligències.

 

Treballem projectes de comprensió contextualitzats que faciliten el seu aprenentatge i la comprensió d’allò que els envolta.

Contextualitzar els aprenentatges facilita l’assimilació dels continguts treballats i la reflexió sobre el que han après els fa conscients del seu procés d’aprenentatge i la seva aplicació en altres entorns (metacognició).

 

Fomentem el pensament crític i creatiu des de les diferents àrees. La creativitat és una eina per fer front a qualsevol situació inesperada i serveix a l’alumne per afrontar o adaptar-se als canvis de la societat actual.

Rutines i destreses

Les rutines i destreses de pensament estan incloses en el dia a dia de l’aula des de P3 fins a batxillerat.

 

El treball cooperatiu permet convertir l’experiència d’aprendre dins l’aula en una pràctica grupal en què es desenvolupa la capacitat de treballar amb els altres. Amb els apadrinaments i els grups base fomentem la relació amb els altres.

 

Incorporem les tecnologies (PDI, Ipad’s, ordinadors etc.) com a eines d’aprenentatge, permeten personalitzar l’aprenentatge, augmenten la motivació i l’autonomia dels alumnes.

EMat i Escola Multilingüe

Per treballar les matemàtiques seguim el programa EMat iniciat a educació infantil. És un programa basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques a través del joc i la manipulació d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Treballa tots els conceptes matemàtics des d’edats molt primerenques d’una forma cíclica de manera que contempla els diferents ritmes d’aprenentatge.

 

Des de fa uns cursos tenim el reconeixement d’Escola Multilingüe, treballem els tres idiomes (català, castellà i anglès). A partir de primària fem a més de les hores de l’àrea d’anglès, la música, science i escacs en aquesta llengua. Els alumnes poden participar en les proves oficials de nivell de Cambridge, organitzem intercanvis i fomentem la participació en diferents concursos.

 

 

Activitats Complementàries

El nostre horari és de 9 a 13h i de 15 a 17h. Al llarg de la setmana fem 5 hores complementàries. 

Més informació sobre l'educació primària? Contacta'ns