El segon cicle d’educació infantil va dels 3 als 6 anys al llarg dels cursos de P3, P4 i P5.

Aquesta etapa té la finalitat de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual de nens i nenes. Per tant, desenvolupar al màxim les seves capacitats de manera integral, educant el cor i l'intel·lecte, en un entorn d’acolliment, confiança i seguretat.

A l’educació infantil partim de l’estimulació primerenca que a nivell educatiu té com a objectiu donar oportunitats de desenvolupament. Crear uns fonaments a nivell neurològic, psicomotriu i emocional amb els que l’infant podrà anar construint el seu aprenentatge.

Estructurem les oportunitats d’aprenentatge en diferents programes que ajuden al desenvolupament de les capacitats de l’infant.

Programa físic

Programa de Desenvolupament Bàsic: Basat en el programa físic d’estimulació Primerenca de Glenn Doman. Afavoreix el desenvolupament del sistema nerviós contribueix a la creació de la xarxa neuronal i a l’establiment de connexions neuronals.

Treballem diàriament l’arrossegament, gateig, rodolar i l’escala de braquiació. I setmanalment la psicomotricitat.

Programa Enciclopèdic

El centre del programa enciclopèdic són els projectes de comprensió. Amb els projectes els nens i nenes poden conèixer el món que els envolta, comprendre i aprendre significativament amb una metodologia activa. Els projectes es treballen des de la perspectiva de les intel·ligències múltiples. És un moment ideal per treballar la cultura del pensament incloent rutines i destreses de pensament, el treball cooperatiu, utilitzar les tecnologies i apropar-los a la cultura i les festes i tradicions. En els projectes incloem també el passi de Bits que forma part de l’estimulació primerenca i a més contribueix a l’adquisició de vocabulari.

Fem projectes específics per cada curs i és un moment que permet treballar amb alumnes d’altres grups. El coneixement del que ens envolta ens arriba a través dels sentits. Els treballem específicament de forma experimental i lúdica a l’atelier sensorial.

L’expressió creativa de la percepció de l’entorn fomentant la pròpia expressió creativa i també coneixent el treball de diferents autors ho treballem a l’atelier creatiu.

Programa matemàtic

El programa EMat és un programa per a nens de 3 a 12 anys basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques a través del joc i la manipulació d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Treballa tots els conceptes matemàtics des d’edats molt primerenques d’una forma cíclica de manera que contempla els diferents ritmes d’aprenentatge.

Dins el programa matemàtic treballem la robòtica amb els Bee-Bots i iniciem els escacs.

Programant el Beebot l’infant desenvolupa habilitats i competències resolent petits reptes. Activitats motivadores on es fomenta el treball en equip.

El joc d’escacs és un recurs pedagògic per ajudar a que els alumnes desenvolupin múltiples habilitats mentals que optimitzen els seus processos d’aprenentatge.

Programa Lingüístic

La iniciació en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura és molt important en aquesta etapa. Treballem amb el programa Ludilletres de lectoescriptura creativa. A partir dels 3 anys van aprenent a llegir i a escriure de manera senzilla, tot jugant i fent servir el seu cos.

Es treballa des de la perspectiva de les intel·ligències múltiples i facilita arribar a tots els alumnes. Les sessions inclouen passada de bits, jocs lingüístics , activitats manipulatives i conscienciació fonològica.

Iniciem el treball de la llengua estrangera a partir dels 3 anys, amb l’especialista d’anglès, l’auxiliar de conversa i incloent dins els projectes activitats també en anglès.

Programa musical

Cada dia escolten un fragment d’una peça de música. Aquestes audicions diàries formen part del programa d’estimulació primerenca.

Amb l’especialista de música fan una hora setmanal on treballen el llenguatge musical, ritmes, línies melòdiques, cançons etc.

Programa Social

A l’etapa d’ infantil l’educació emocional és un dels fonaments. En aquest moment es comença a conèixer, a conèixer als altres, a respectar i tolerar a l’altre. S’inicien en el reconeixement de les seves emocions i les dels altres, a intentar controlar-les i a desenvolupar l’empatia cap als altres.

En aquest creixement personal relacionar-se amb els altres és important. A l’escola ho treballem tant a l’aula com a d’altres entorns com les acollides de nivell que fem dos cops per setmana, l’acollida conjunta de tots els nens i nenes d’infantil un cop per setmana. Aquest moment és també una gran oportunitat per treballar els valors en gran grup i posteriorment aprofundir a l'aula en petit grup.

Treballar cooperativament amb els altres i els apadrinaments lectors entre grans i petits són també moments per treballar el programa social.

Atenció Individualitzada

L’equip de mestres d’educació infantil porta a terme tots els programes tenint present la individualitat de cada alumne, les seves característiques i la seva evolució. Comptem amb una auxiliar d’educació infantil i amb un nombre suficient de mestres que ens permeten, en certs moments, treballar dues mestres a l’aula, fer grups reduïts, desdoblaments del grup etc. També disposem del gabinet psicopedagògic que ens ofereix el seu assessorament en els casos que sigui necessari.

Activitats Complementàries

El nostre horari és de 9 a 13h i de 15 a 17h. Al llarg de la setmana fem 5 hores complementàries.

En aquestes hores treballem:

•Ratotic (Informàtica). Alfabetització tecnològica, recursos d’aprenentatge.
•Escacs.
•Taller de contes. Treball de les emocions.
•Atelier creatiu i sensorial. El protagonista.
•Coneixement d’un mateix i dels altres.

Activitats Culturals i Lúdiques

Altres activitats que realitzem relacionades el desenvolupament integral dels alumnes:

•Visites culturals complementàries: Adequades als diferents nivells i relacionades amb els projectes de comprensió per a una millor assimilació i contextualització dels aprenentatges.
•Excursions: relacionades amb continguts curriculars són també un espai que afavoreix la sociabilitat i és un excel·lent mitjà a l'abast del mestre per conèixer altres aspectes importants dels seus alumnes.
•Participació en activitats del barri. Per conèixer l’entorn i les festes i tradicions.
•Concert de Nadal, Sant Jordi, tarda dels avis, carnestoltes etc. Moments que compartim amb les famílies.
•Colònies a P5. Espai lúdic per compartir amb els companys i els mestres.