BATXILLERAT

INFORMACIÓ GENERAL

El Col·legi Jesús, Maria i Josep - Manyanet Sant Andreu imparteix els ensenyaments de les etapes d’ensenyament obligatori (educació infantil i primària, ESO) i postobligatori (batxillerat).

El batxillerat és una etapa postobligatòria que s’imparteix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats i s’organitza de manera flexible en diferents itineraris, de manera que ofereixi una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos.

S’hi accedeix amb el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. En acabar, s’obté el títol de batxiller, que és la via ordinària per accedir als estudis universitaris i als cicles formatius de grau superior.

La finalitat del batxillerat és proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permetin accedir amb garanties a l’educació superior o a la vida activa.

Objectius del batxillerat

El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els permetin:

Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica responsable, inspirada en els valors de la Constitució espanyola, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i de la Declaració Universal dels Drets Humans, que fomenti la coresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa que afavoreixi la sostenibilitat.
Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar d’una manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.
Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no-discriminació de les persones amb discapacitat.
Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.
Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua catalana i la llengua castellana.
Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s’hi amb fluïdesa i correcció.
Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.
Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució. Participar de manera solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social.
Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada.
Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics. Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte vers el medi ambient.
Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en un mateix i sentit crític.
Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de formació i enriquiment cultural.
Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.
Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària.

Competències generals del batxillerat

Les competències generals del batxillerat continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l’etapa educativa anterior i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors.

Els aspectes nuclears de les competències generals del batxillerat s’han d’exercitar en tots dos cursos, des de totes les matèries, en la tutoria i en les diferents activitats del centre per aconseguir un aprenentatge competencial global.

Per al batxillerat s’identifiquen com a competències generals i comunes les sis competències següents:

1. Competència comunicativa
Facultat de mobilitzar diferents dominis de llengües, tant oralment com per escrit, en múltiples suports i amb el complement, quan calgui, d’altres llenguatges (audiovisual, corporal, musical, plàstic, etc.) en varietat de contextos i finalitats, com a eina per aprendre a aprendre, per relacionar-se i per interaccionar amb el món.

2. Competència en gestió i tractament de la informació
Capacitats i destreses que permeten mobilitzar recursos per trobar, reunir, seleccionar i analitzar informacions procedents de fonts diverses i en diferents suports, tant en l’àmbit acadèmic com en la vida quotidiana.

3. Competència digital
Facultat de mobilitzar en situacions singulars diverses, de caràcter acadèmic, social o personal, el conjunt de capacitats i destreses derivades dels coneixements teòrics i pràctics bàsics de la societat de la informació, de la seva cultura i dels seus productes, així com de les bones pràctiques del seu entorn.

4. Competència en recerca
Facultat de mobilitzar els coneixements i els recursos adients per aplicar un mètode lògic i raonable per trobar respostes a preguntes o per resoldre problemes rellevants, que encara no s’han solucionat en el nivell i en l’àmbit adequat als coneixements, destreses i actituds que es posseeixen.

5. Competència personal i interpersonal
Facultat de mobilitzar el conjunt de capacitats i destreses que permeten, d’una banda, l’autoconeixement i el coneixement dels altres i, d’una altra, treballar en entorns col·laboratius.

6. Competència en el coneixement i interacció amb el món
Capacitat de mobilitzar diferents sabers escolars, referits, d’una banda, al món físic i a la interacció entre les persones i la naturalesa; i, d’una altra, a la societat i als valors de la ciutadania. Aquests sabers tenen per objecte la comprensió i interacció amb la societat i el món on es viu i es creix, per tal de dirigir reflexivament les accions cap a la seva millora. La competència inclou la construcció d’un sistema de valors propi, d’acord amb un model de societat plural, democràtica i solidària, el compromís social i ètic, i la valoració crítica de les diferents manifestacions culturals i artístiques, evitant tota mena d’estereotips i prejudicis.

Organització del currículum

Matèries comunes

Les matèries comunes del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu.

Les matèries comunes les cursen tots els alumnes i són les següents:

• Educació física.
• Filosofia i ciutadania.
• Història de la filosofia.
• Història.
• Llengua catalana i literatura I i II.
• Llengua castellana i literatura I i II.
• Llengua estrangera I i II.

Treball de recerca

Al batxillerat tot l’alumnat ha de fer un treball de recerca. Aquest treball ha de contribuir decisivament a assolir la competència en recerca i saber-la aplicar en les diferents matèries del currículum. Atesa la importància que té el desenvolupament d’aquestes capacitats i el seu interès didàctic, en el currículum de l’alumnat figura també la matèria de treball de recerca, en la qual es concreta la contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat, es fan consideracions sobre el desenvolupament del treball de recerca i s’estableixen els objectius i els criteris d’avaluació.

Matèries de modalitat

Les matèries de modalitat del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un camp laboral determinat.

Els alumnes i les alumnes han de cursar en el conjunt dels dos cursos del batxillerat un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat triada.

Les modalitats de batxillerat són:

Humanitats i Ciències Socials
Ciències i Tecnologia
Arts

Matèries optatives

Les matèries optatives en el batxillerat contribueixen a completar la formació de l’alumnat aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida o del centre, o ampliant les perspectives de la formació general.