Nom Escola

nom blanc

Primària

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’educació primària és una etapa fonamental en la formació dels nens i de les nenes, que s’inicia en finalitzar l’educació infantil i continua en l’educació secundària obligatòria.
Aquesta etapa proporciona als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu: conèixer els elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que li permetin arrelar-se al país, i poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.
L’educació primària va dels 6 als 12 anys i es distribueixen tres cicles.
Les finalitats bàsiques d’aquesta etapa educativa són proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges.
S’identifiquen dos grups de competències bàsiques: les competències transversals, que són la base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement (entre les quals cal considerar les comunicatives, que són per comprendre i expressar la realitat; les metodològiques, que activen l’aprenentatge, i les personals) i les competències específiques, centrades a conviure i habitar el món i relacionades
amb la cultura i la visió d’aquest.

 

EI Prim info

 

OBJECTIUS DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’educació primària ha de contribuir a:
a. Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà o ciutadana lliure capaç de prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica.
b. Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.
c. Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica tant en l’àmbit familiar com en els àmbits escolar i social.
d. Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, facilitar que les nenes i els nens elaborin una imatge de si mateixos positiva i equilibrada i adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació de persones amb discapacitat; defensar l’aplicació dels drets humans en tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de discriminació.
e. Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana com la llengua castellana, així com una llengua estrangera, i desenvolupar hàbits de lectura.
f. Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.
g. Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquests coneixements al món en general; comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre compromisos responsables per mantenir-lo o introduir-hi elements de millora.
h. Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals.
i. Iniciar-se en la utilització per a l’aprenentatge de les tecnologies de la informació i la comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda o aconseguida per mitjà de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
j. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de relacionar- se amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol mena i als estereotips sexistes.
k. Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida quotidiana.
l. Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.
m. Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds de respecte que afavoreixin la prevenció d’accidents de trànsit.
n. Conèixer i valorar el medi natural, així com els animals més propers a l’ésser humà i adoptar comportaments que afavoreixin la seva protecció.