Nom Escola

nom blanc

ESO

 

DOSSIER INFORMATIU 2018-19  logo pdf

 

QUÈ ÉS L’ESO?

L’educació secundària obligatòria (ESO) és una etapa més en la formació de l’alumne.  S’accedeix un cop finalitzada l’educació primària. Comprèn quatre cursos acadèmics i generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16.

L’alumnat que ha completat satisfactòriament l’educació secundària obligatòria té la possibilitat de continuar estudis en batxillerat o la formació professional de grau mitjà.

L’etapa de l’educació secundària obligatòria proporciona a tots els nois i les noies una educació que els permet assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana.

Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. El currículum orientat a l’adquisició de competències estableix que la finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure.

ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM

El currículum és el conjunt de matèries que cursen els alumnes.  Està conformat per una part comuna i una altra optativa o específica.  Els tres primers cursos tenen una estructura semblant i el quart curs té a més un caràcter orientador de cara als estudis posteriors.

LES MATÈRIES

1. Comunes. Les cursen tots els alumnes. Inclouen les competències bàsiques i els continguts que ha de dominar tot l’alumnat.

2. Optatives / específiques. Atenen els interessos, capacitats i expectatives de cada alumne/a. Les escull l’alumne amb l’orientació del tutor. Entre d’altres, s’ofereix la segona llengua estrangera.  A 4t d’ESO s’ofereixen en forma d’itineraris.

3. Treball de síntesi / Projecte de recerca. Als tres primers cursos d’ESO l’alumnat ha de realitzar el Treball de síntesi, que és substituït a 4t pel Projecte de recerca. El fan tots els alumnes. Són unes propostes globalitzades d'ensenyament-aprenentatge a realitzar en grup, concebudes per comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que els alumnes siguin capaços de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

4. Tutoria. Una hora per setmana a cada curs. Es tracta d’acompanyar i orientar els alumnes, individualment i en grup. Un aspecte cabdal de l’acció tutorial és el diàleg i la cooperació amb les famílies.

5. ReligióLa cursen tots els alumnes. És un aspecte important del Projecte Educatiu del centre —fidel a l’Ideari de les Escoles Manyanetianes— que han triat els pares en confiar-nos la formació dels seus fills.

 

ESO AL MANYANET SANT ANDREU

La secundària és una etapa clau en la formació acadèmica i personal dels nois i noies.

Al Col·legi Manyanet Sant Andreu treballem per oferir una educació integral de qualitat que asseguri que el nostre alumnat acabi amb una sòlida formació acadèmica i humana (educació de d’intel·lecte i el cor).

L’ESO al col·legi Manyanet Sant Andreu suposa:

 • Qualitat. Oferim una formació sòlida i integral, amb una oferta que dóna resposta a tothom i avalada per resultats i avaluacions externes.
 • Clima familiar.Anima tot l’àmbit escolar.  Els nostres alumnes se senten acompanyats, valorats i estimats com a persones en un ambient de bona convivència. 
 • Llengua estrangera.Conscients de la importància del coneixement i domini de l’anglès oferim més hores d’aquesta llengua, s’utilitza en altres matèries no lingüístiques com a llengua vehicular i es programen activitats i intercanvis amb altres escoles estrangeres.  Des de 1r d’ESO s’ofereix també l’alemany com a segon idioma.
 • Relació escola-família. La relació entre la família i l’escola és fonamental i l’entesa és necessària.  Fomentem la comunicació fluïda, el control immediat de les incidències i l’intercanvi d’informació amb les famílies.
 • Innovació pedagògica.En un context on la societat està en canvi continu obliga l’alumnat a una adaptació permanent.  Oferim centrar-nos més en l’aprenentatge que en l’ensenyament, per dotar els nois i noies de les eines que el permetin créixer i que ells siguin els protagonistes.  En aquest sentit oferim un ensenyament on les tecnologies, l’aprenentatge cooperatiu, el treball competencial i la cultura del pensament tinguin un pes important.  Cal per altra banda trobar un equilibri on igualment es treballi també la memòria, el treball personal i es fomenti l’esforç.
 • Formació complementària i en valors. Treballem per què els nostres alumnes siguin bones persones i autèntics ciutadans.  Els nois i noies participen en activitats d’educació de la salut, internet segura, educació cívica, financera, en campanyes de solidaritat, en sortides de convivència...

 

FORMACIÓ ACADÈMICA DELS NOSTRES ALUMNES

 El currículum corresponent a la part comuna garanteix la presencia equilibrada de les matèries al llarg dels quatre cursos de l’etapa.

Les matèries optatives suposen, per una banda, un suport de reforç a les matèries comunes per a aconseguir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa, i per altra, permet l’alumnat accedir a altres coneixements no inclosos dintre del currículum comú.  Entre d’altres, podem destacar les següents matèries optatives:

-       Alemany.

-       Reforç de llengües: català, castellà, anglès.

-       Reforç de matemàtiques.

-       Informàtica.

-       Cultura clàssica.

-       Emprenedoria.

-     Ciències: laboratori

-     ...

LLENGUA ESTRANGERA

L’aprenentatge dels idiomes és fonamental  i s’amplia l’oferta establerta oficialment en el currículum de l’ESO:

Més hores setmanals de Llengua anglesa.

- Grups flexibles de reforç i d’ampliació.

- Anglès en altres matèries: Ciències Naturals, Tecnologia i Música.

- Alemany com a segona llengua estrangera des de 1r a 4t ESO.

- Preparació per a l’obtenció de títols oficials d’anglès.

- Batxillerat dual americà a partir de 3r d’ESO: possibilitat d’obtenció de la titulació High School  oficial dels Estats Units.

Es complementa aquesta oferta amb el Programa Internacional, facilitant que el nostre alumnat tingui relació amb altres cultures i països. A l’ESO el concretem en els següents projectes:

 • 2n ESO: intercanvi  amb una escola de Göttingen, Alemanya.
 • 3r ESO: intercanvi a Anglaterra amb una escola de Oxted.
 • 3r, 4t ESO: participació en el programa europeu Erasmus + de la Unió Europea: treball en comú de dos anys amb altres escoles europees que implica l’elaboració conjunta d’un projecte i la visita als diferents països.
 • 1r BTX: Intercanvi amb una escola dels Estats Units, a Maryland. Tot i que es fa a inicis de 1r de batxillerat, es comença a treballar a 4t ESO.
 • Estades a l’estranger durant l’estiu, a través del Manyanet Language School.

 

TUTORIA

El sentit de l’acció tutorial és promoure, acompanyar i garantir la formació i creixement integrals i harmònics de cada un dels alumnes.

L’acció tutorial s’ocupa de la vessant orientadora de l’educació, en els àmbits:

 • Orientació personal. Ajudar l’alumnat en la seva formació integral i preparació per a la vida, en el sentit de desenvolupar i potenciar les capacitats bàsiques pròpies d’aquestes edats en el camí de la maduració personal.
 • Orientació escolar, acadèmica i professional. Dur a terme un assessorament curricular en els diversos itineraris acadèmics dels alumnes i en la preparació de cara al seu futur, fomentant especialment la capacitat de presa de decisions.
 • Orientació en el procés d’aprenentatge. Fomentar la capacitació de l’alumnat en els procediments, tècniques i estratègies d’aprenentatge dirigits a la millora del procés educatiu.

La relació escola-família, sempre necessària, és especialment important en aquesta etapa en què noies i nois travessen un seguit de canvis biològics, psicològics, socials i acadèmics que, forçosament, els fan inestables i necessitats d’un acompanyament serè, constant, coordinat i confiat per part de pares i educadors.

De manera contínua es manté la comunicació amb l’escola, amb el seguiment on line i telefònicament de les incidències (absències, retards...), entrevistes amb el tutor, reunions informatives i plataforma d’aprenentatge entre d’altres.

 

TAMBÉ OFERIM

- Robòtica.

- Programa d’atenció a la diversitat amb l’assessorament del gabinet psicopedagògic.

- Plataforma educativa Moodle.

- Sortides de convivència i viatge d’estudis.

- Voluntariat, campanyes de solidaritat.

- Celebracions.

- Altres activitats de formació: Salut, Internet segura, Educació financera...

- Formació acadèmica solvent amb resultats contrastats.

- Bon ambient de treball i estudi.

- Equipaments: laboratoris, tallers i aules especials de Ciències, Tecnologia, Informàtica i Visual i Plàstica.

- Teatre, gimnàs.

- Test psicopedagògic d’orientació personal i acadèmica.

- I després de l’ESO, què?

 

CURRÍCULUM

 1r ESO

MATÈRIES

HORES SETMANALS

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

3    

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

3

LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

3   (grups flexibles)

MATEMÀTIQUES

3   (grups flexibles)

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

3

CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA

3

EDUCACIÓ FÍSICA

2

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

2

MÚSICA

2

TECNOLOGIA

2     (1 + 1 / 1)

RELIGIÓ

1

TUTORIA

1

MATÈRIES OPTATIVES

2

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 

TALLER D’ANGLÈS

1

TÈCNIQUES D’ESTUDI

1

TOTAL SETMANAL

32

MATÈRIES OPTATIVES

REFORÇ DE LLENGUA

CÒMIC

DESCOBRIM LA CIÈNCIA

ALEMANY


2n ESO

MATÈRIES

HORES SETMANALS

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

3    

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

3    

LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

4    (grups flexibles)

MATEMÀTIQUES

4    (grups flexibles)

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

3     (2+1/1)

CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA

3

EDUCACIÓ FÍSICA

2

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

2

TECNOLOGIA

2     (1 + 1 / 1)

RELIGIÓ

1

TUTORIA

1

MATÈRIES OPTATIVES

2

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 

TALLER D’ANGLÈS

1

TALLER DE PERIODISME

1

TOTAL SETMANAL

32

 

MATÈRIES OPTATIVES

REFORÇ DE CATALÀ

CULTURA CLÀSSICA

PROGRAMACIÓ D’APLICACIONS MÒBILS

ALEMANY

 

 3r ESO

 

MATÈRIES

HORES SETMANALS

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

3    

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

3

LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

3    (grups flexibles)

MATEMÀTIQUES

4   (grups flexibles)

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

4     (3 + 1 / 1)

CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA

3

EDUCACIÓ FÍSICA

2

TECNOLOGIA

2     (1 + 1 / 1)

MÚSICA

2

RELIGIÓ

1

TUTORIA

1

MATÈRIES OPTATIVES

2

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 

TALLER D’ANGLÈS

1

TALLER D’EXPRESSIÓ

1

TOTAL SETMANAL

32

MATÈRIES OPTATIVES

REFORÇ DE CASTELLÀ

TEATRE

EMPRENEDORIA

ALEMANY


 4t ESO

 

MATÈRIES

HORES SETMANALS

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

3  

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

4    

LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

3     (grups flexibles)

MATEMÀTIQUES

4   (grups flexibles)

CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA

3

EDUCACIÓ FÍSICA

2

RELIGIÓ

1

TUTORIA

1

MATÈRIES OPTATIVES

9

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 

TALLER D’ANGLÈS

1

TALLER DE LLENGUA CATALANA

1

TOTAL SETMANAL

32

  

MATÈRIES OPTATIVES

BIOLOGIA I GEOLOGIA

FÍSICA I QUÍMICA

LLATÍ

FILOSOFIA

TIC

TECNOLOGIA

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

ALEMANY

ECONOMIA

...

 

HORARI

MATÍ: 8.15 – 13.30 h

                                   1r i 2n ESO: Divendres: 9.15 – 13.30 h

                                   3r: Dilluns: 9.15 – 13.30 h

                                   4t: Dimarts: 8.15 – 14.30 h

TARDA: 15.15 – 17.15 h.                      

Dimarts tarda lliure

                                   4t ESO: Dimarts i divendres tarda lliure

 

CONTACTE

Col·legi Jesús, Maria i Josep

C/Sant Sebastià, 55. 08030 Barcelona

Tl 93 311 21 61

www.santandreu.manyanet.org

direccio-secundaria@santandreu.manyanet.org

TWITTER: @manyanetsandreu